Podkreślaj swoje piękno!
POLITYKA
RODO

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wioletta Bartołd prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą VB STYL Wioletta Bartołd , adres: Aleja Niepodległości 877a/4, 81-861 Sopot. NIP 5791780929, REGON 389024602 , e-mail: vbstyl@gmail.com, zwana dalej Administratorem.
Dane osobowe są zbierane przez Administratora za pośrednictwem sklepu internetowego, są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), zwanym dalej: RODO.


Cel i podstawy prawne przetwarzania danych:

 • w celu podejmowania czynności związanych z zawarciem i realizacją umowy sprzedaży, w tym w celach kontaktowych związanych z realizacją i
 • wykonaniem umowy, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO,
 • w celu wywiązywania się przez Administratora z obowiązków przedsiębiorcy określonymi przepisami prawa w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz dokonywania rozliczeń podatkowych oraz obowiązków sprawozdawczych, a także archiwizowania dokumentacji dotyczącej powyższego, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO,
 • w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia przez Administratora roszczeń wynikających z umowy lub do obrony Administratora przed takimi roszczeniami, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO,
 • w celu przesyłania informacji dotyczących produktów i ofert Administratora o charakterze reklamowym i handlowym – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych, jest prawnie uzasadniony interes Administratora, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO w związku z wyrażoną zgodą na otrzymywanie informacji handlowych. Administrator przesyła informacje dotyczące swoich produktów i ofert osobom, które w tym celu podały swój adres e-mail. Administrator przesyła takie informacje wyłącznie w przypadku, gdy wyraziła Pani/Pan na to zgodę, którą można wycofać w dowolnym momencie – bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody bądź wniesienia skutecznego sprzeciwu dotyczącego przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Podanie danych w tym celu jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania informacji handlowych.

Administrator będzie przetwarzał następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania itp. Wobec przedsiębiorców Administrator przetwarza również numer NIP i nazwę firmy przedsiębiorcy.

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą:

 • pracownicy i współpracownicy Administratora w zakresie niezbędnym do wykonania umowy,
 • firmom świadczącym usługi płatnicze w celu przetwarzania płatności na podstawie złożonego zamówienia, czyli realizacji umowy sprzedaży;
 • Operatorom narzędzi marketingowych; którzy pomagają nam personalizować oferty i treści;
 • Dostawcom technologii i operatorom usług chmurowych;
 • Przedstawicielom prawnym lub finansowym, sądom w celu przetwarzania dokumentów sprzedaży, egzekucji wierzytelności lub dla innych celów, wynikających z realizacji obowiązków ustawowych Administratora;
 • Organom publicznym w przypadku egzekwowania praw Administratora;
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres:
W przypadku gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, wówczas dane osobowe przetwarzane są tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.
W przypadku gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas dane osobowe przetwarzane są przez Administratora tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.

Posiada Pani/Pan następujące uprawnienia dotyczące Pani/Pana danych osobowych:

 • prawo do informacji,
 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo do sprostowania lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
 • prawo do usunięcia danych osobowych tj. prawo do „bycia zapomnianym”,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do bycia powiadomionym o sprostowaniu lub usunięciu danych lub o ograniczonym ich przetwarzaniu,
 • prawo do przenoszenia danych osobowych,
 • prawo do sprzeciwu,
 • prawo do tego, by nie podlegać profilowaniu.

Ma Pani/Pan prawo do odwołania wyrażonej zgody w dowolnym momencie i w dowolnej formie wyrażonej zgody, na podstawie której Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe (dotyczy tylko sytuacji, w których dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody).

Podanie danych jest konieczne dla doprowadzenia do zawarcia Umowy, następnie prawidłowego wykonania jej postawień oraz jej rozliczenia z uwagi na przepisy prawa podatkowego i ustawy o rachunkowości. Brak podania danych osobowych uniemożliwi jej zawarcie.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Inspektora Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa z zakresu ochrony danych osobowych.

NASI
KLIENCI
ZAUFALI MI między innymi: FIRMY- VULCAN, SATEL, DORACO, ZAKŁADY NOWAK, POMORSKI PARK NAUKOWO TECHNOLOGICZNY PPNT, ONEGOG, MONIKA KOSECKA FOTOGRAF, PANTAENIUS, THERA WELLNESS RADISSON BLUE i wielu innych przedsiębiorców.
w

Twój koszyk

Koszyk jest pusty

Razem
zł0.00
ZASTOSUJ
0
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram